• Główna
 • O nas
 • SKLEP
 • Obrazki piaskowe
 • Multimedia
 • Kontakt

Regulamin sklepu internetowego


Regulamin bazart.com.pl obowiązujący od 25.12.2014 roku
 

Regulamin bazart.com.pl obowiązujący od 25.12.2014 roku

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.bazart.com.pl

Sprzedającym jest Firma Produkcyjno-Handlowa "ART" dostępna pod adresem 63-400 Ostrów wlkp ul. Sadowa 22,prowadząca  działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem: 785 NIP: 622-001-02-74 Regon: 250500418, zwana  także  zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod  numerami  telefonów  62 7355076 lub kom: 501720139 - korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@bazart.com.pl.


§ 1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).   
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument  – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.   
 5. Przedmiot transakcji Towary wymienione i opisane na stronie internetowej  Sklepu Internetowego.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów  w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www bazart.com.pl,za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. System teleinformatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.   

 § 2. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bazart.com.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.bazart.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.bazart.com.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinfor-matycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym  kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 •  przeglądarka internetowa : Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Scrip,
 •  minimalna rozdzielczość ekranu 1280X800 pikseli.
 1.  Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 

 
§ 3. Składanie zamówień

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych, www.bazart.com.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez  cały rok.
 4.  Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adrese-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres email w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formieelektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne  do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku  wyboru  opcji  „za pobraniem”.

      
  § 4. Koszty i termin wysyłki  

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym  formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów  w siedzibie sprzedającego.
 2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym na stronie serwisu  w zakładce "warunki dostawy". Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze płatności  „przelew” lub „przelewem online” do czasu podanego na  stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym  sklepu ( zwykle 1-2 dni robocze). 
 3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „warunki dostawy"  lub znaczek firmy kurierskiej  UPS na stronie serwisu.

  § 5. Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2.  Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze  towaru), za pośrednictwem  systemu  płatności elektronicznych  PAYPAL lub przelewem na konto bankowe sklepu.


   § 6. Odstąpienie od umowy  

 

 1.  Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie,(formularz do pobrania) wykorzytując do tego celu drogę elektonicznego kontaktu e-mail: sklep@bazart.com.pl, lub przesyłając na adres pocztowy: ul. Sadowa 22, 63-400 Ostrów wlkp w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014.827) Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania  rzeczy, Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem adres Usługodawcy. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o  odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 4. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności  przy użyciu  takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 

  §  7. Procedura reklamacji   

 

 1.  Produkty  posiadają   gwarancję   producenta, obowiązującą na  terenie Polski. Kupujący nie będący Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) obowiązani są do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktów, należy skontaktować się z Usługodawcą Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię – znacznie  ułatwi to procedurę reklamacji. Nie dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje  procedury reklamacyjnej. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane. 
 2. Składając reklamację należy zgłosić Usługodawcy reklamowany produkt wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, do pobrania.
 3.  Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany  towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymian są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014.827).
 5. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikłe ze złego użytkowania produktu przez użytkownika np. (zbita szyba, wykonanie zbyt dużego otworu podczas regulacji obrazka i spowodowanie utraty płynu, wykonana nieprawidłowo regulacji itp.) Klient traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


  § 8. Gwarancja


Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 2-letnim (w przypadku Konsumentów) lub rocznym (w przypadku pozostałych Klientów) okresem gwarancji, której udziela Sprzedawca. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu  odpowiedzialności  Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie  określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r.  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego  (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.)   §  9. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jestUsługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3.  Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:.
 •  w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta,
 • Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres: sklep@bazart.com.pl,
 • Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji
 • Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez  przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży,Utrwalenie, zabezpieczenie udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu,Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.  §  10. Zmiana Regulaminu


 1.  Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3.  Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

   § 11. Prawa autorskie

 

 1. Sprzedawane przez, www.bazart.com.pl  wyroby objęte są  prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania wyrobów www.bazart.com.pl.
 2.  W sprawach nieuregulowanych   w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

 

   § 12. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014.827).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej.